Telsto hakda

Telstos hakda

Kabel gurmak üçin çözgüt

“Telsto Development Co., Ltd.”, “Feeder Kabel gysgyçlary”, “Hanger”, “RF birikdirijiler”, “Coaxial Jumper & Feeder” kabelleri, ýerüsti we ýyldyrymdan goramak, kabel giriş ulgamy, howa geçirmeýän enjamlar, süýüm optiki önümleri, passiw ýaly telekommunikasiýa enjamlary we esbaplary bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir. Enjamlar we ş.m. Müşderilerimize ýerden başlap diňiň ýokarsyna çenli esasy stansiýa infrastrukturasy üçin "bir dükan" çözgüdi bermäge bagyşlanýarys.

Her Telsto önümi bäsdeşlik bahasyna we gowy hyzmatyna garşy ýokary hilli standartda öndürilýär.Hil syýasatymyz, innowasiýa, spesifikasiýa ýerine ýetiriş we yzygiderli gowulaşmak arkaly müşderilerimize bazaryň öňdebaryjy önümlerini we hyzmatlaryny bermekdir.Içerki telekom üpjün edijilerine, paýlaýjylara, OEM-lere, ulgam integratorlaryna, satyjylara we potratçylara köp dürli hyzmat edýäris, daşary ýurt bazarymyz ABŞ, Europeewropa, Günorta Amerika, Okeaniýa, Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika we ş.m.

iso
rohs
e

Telsto, müşderi hyzmatyna biziň üçin gymmatly boljak ýokary üns berilmelidigi baradaky pelsepä hemişe ynanýar.Biziň wezipämiz, ýokary derejeli hyzmatlar bilen müşderilerimize ajaýyp önümleri we ýöriteleşdirilen simsiz çözgüdi bermek we her bir müşderimiziň hünär, wagtynda we güýçli goldaw aljakdygyna göz ýetirmekdir.

Bilimli we yhlasly işgärlerimiziň garaşýan zatlaryndan has ýokary maksady bar, müşderi hyzmatyna we hiline bolan ygrarlylygymyz bilen, Telsto simsiz infrastruktura taslamalaryňyzyň taslama býudjetlerinde we kesgitlenen möhletlerinde kanagatlandyryp biler.

Telsto medeniýeti

* Hyzmat Müşderi hyzmaty kompaniýamyzyň esasy gymmatydyr;pikirleriňiz sizi has gowy goldamak üçin esasy görkeziji bolar.

* Jogapkärçilik Kompaniýa hökmünde müşderimiz, işgärlerimiz, paýdarlar, jemgyýet we özümiz üçin jogapkärçilik çekmeli.

* Täzelik Önümlerimizden we tehnologiýamyzdan, iş tertibinden, hyzmat täzelenmesinden we ş.m.

Biz näme edýäris?

Howany barlamak

Howany barlamak

Coax esbaplary2

Garnituralar

Iýmitlendiriji gysgyç

Iýmitlendiriji gysgyç

Barrel ýassyklar we aýakgaplar we giriş paneli

Barrel ýassyklar we aýakgaplar we giriş paneli

Toplaýyş toplumy

Toplaýyş toplumy

Gel möhürleri

Gel möhürleri

Zawod görnüşi

zawod01
zawod02
zawod03

Satyş bazary

Satyş bazarlary
Satyş bazary1

Hil barlagy

* SQL standarty boýunça her iberiş üçin gözleg hökmanydyr.
* ROHS laýyk gelýär.
* Hil dolandyryş ulgamy ISO 9001: 2015 Kepilnamaly.
* Synag hasabatlary.

Näme üçin bizi saýlamaly?

* Işi öz nukdaýnazaryndan pikir ediň.
* Çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
* 100% synag we gözleg.
* Çeýe dizaýn, gözleg we ösüş.
* Gowy dolandyrylýan we iň gysga wagtda eltip bermek.

Goldaw

* Standardokary standart hil.
* Iň bäsdeşlik bahasy.
* Iň oňat telekom çözgütleri.
* Professional, ygtybarly we çeýe hyzmatlar.
* Meseleleri çözmegiň güýçli täjirçilik ukyby.
* Hasabyňyzyň ähli zerurlyklaryny bermek üçin bilimli işgärler.