Sorag-jogap

1. customöriteleşdirilen hyzmaty nädip alyp bilerin?

Custöriteleşdirilen önümler we çözgütler Telsto-nyň esasy artykmaçlyklaryndan biridir.Müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän önümleri öndürmekden hoşal.Diňe satuw toparymyz bilen habarlaşyň we aýratyn talaplaryňyz barada mümkin boldugyça jikme-jik maglumat beriň we biz size peýdaly çözgüt taparys.

2. Telsto-nyň önüminiň hiliniň kepili näme?

Telsto dünýädäki müşderilerimize ygtybarly hilli hyzmat berýär.Telsto ISO9001 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy bilen sylaglandy.

3. Telsto kepillik hödürleýärmi?

Telsto önümlerimiziň hemmesine 2 ýyl çäkli kepillik hödürleýär.Has giňişleýin maglumat üçin kepillik syýasatymyza serediň.

4. Telsto-nyň töleg şertleri haýsylar?

Öňünden telegraf geçirmek adaty töleg usulydyr.Telsto adaty müşderiler ýa-da ýörite uly sargytlar ýa-da önümler bilen müşderiler bilen has çeýe şertlere razy bolup biler.Töleg bilen baglanyşykly soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň we müşderilerimiziň satuw wekillerinden biri size kömek eder.

5. Gaplamak usullaryňyz haýsylar?

“Telsto” -da önümlerimiziň köpüsi 5 gatly gasynlanan adaty gutulara gaplanýar, soňra bolsa paletde berkidilen guşak bilen örtülen film bilen gaplanýar.

6. Sargytymy haçan almaga garaşyp bilerin?

Sargytlarymyzyň köpüsi (90%) sargyt tassyklanan gününden başlap üç hepdäniň dowamynda müşderä iberilýär.Uly sargytlar birneme uzaga çekip biler.Umuman aýdanyňda, sargytlaryň 99% -i sargyt tassyklanylandan soň 4 hepdäniň içinde tabşyrylmaga taýyn.

7. Her sargyt üçin iň az mukdar barmy?

Käbir ýöriteleşdirilen önümlerden başga önümleriň köpüsi zerur däl.Käbir müşderileriň önümimize diňe az mukdarda mätäç bolup biljekdigine ýa-da bizi ilkinji gezek synap görmek isleýändigine düşünýäris.Şeýle-de bolsa, sargytlary tabşyrmak we goşmaça çykdajylary ýapmak üçin 1000 dollardan (sargyt we ätiýaçlandyryşdan başga) ähli sargytlara 30 $ goşmaça töleg goşýarys.

* Diňe ätiýaçlyk önümlerine ýüz tutuň.Hasap dolandyryjyňyz bilen paýnamanyň elýeterliligini barlaň.

8. Telstonyň hyzmatdaşy nädip bolup bilerin?

Eger telekommunikasiýa pudagynda bolsaňyz we ýerli bazaryňyzda üstünlik gazanan bolsaňyz, sebitiňizden distribýutor bolmak üçin ýüz tutup bilersiňiz.Telsto üçin distribýutor bolmak isleseňiz, öz profiliňiz we 3 ýyllyk iş meýilnamaňyz bilen e-poçta arkaly habarlaşyň.

9. Telsto-nyň esasy önümleri haýsylar?

Telsto Development Co., Ltd., RF birikdirijileri, Coaxial Jumper & Feeder kabelleri, ýerüsti we ýyldyrymdan goramak, kabel giriş ulgamy, howa geçirmeýän enjamlar, süýüm optiki önümleri, passiw enjamlar we ş.m. ýaly telekommunikasiýa enjamlary we esbaplary bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir. Müşderilerimize ýerden başlap minaranyň ýokarsyna çenli esasy stansiýa infrastrukturasy üçin "bir dükan" çözgüdi bermek üçin bagyşlanýar.

10. Telsto haýsydyr bir söwda sergisine ýa-da sergisine gatnaşýarmy?

Hawa, IKT COMM, GITEX, CommunicAsia we ş.m. ýaly halkara sergilere gatnaşýarys.

11. Sargyt nädip goýmaly?

Sargyt ýerleşdirmek üçin 0086-021-5329-2110 jaň edip ýa-da sms iberip, müşderi hyzmatynyň wekillerinden biri bilen gürleşip bilersiňiz ýa-da web sahypasynyň sitata bölümi haýyşy boýunça RFQ görnüşini iberip bilersiňiz.Şeýle hem bize göni e-poçta iberip bilersiňiz:sales@telsto.cn 

12. Telsto nirede?

Biz Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýäris.

13. Telstonyň aljak sagatlary näçe?

Jaň sagatlarymyz irden 9-dan agşam 5-e çenli, duşenbe-anna günleri.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.