Hyzmat

Telsto, müşderi hyzmatyna biziň üçin gymmatly boljak ýokary üns berilmelidigi baradaky pelsepä hemişe ynanýar.
* Satuwdan öňki hyzmat we satuwdan soňky hyzmat biziň üçin möhümdir.Aladalar üçin iň amatly usul bilen bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, biz size 24/7 elýeterli.
* Müşderiniň islegine görä çeýe dizaýn, çyzgy we şekillendiriş hyzmaty elýeterlidir.
* Hil kepilligi we tehniki goldaw berilýär.
* Ulanyjy faýllaryny dörediň we ömürboýy yzarlamak hyzmatyny beriň.
* Meseläni çözmegiň güýçli täjirçilik ukyby.
* Hasabyňyzy we zerur resminamalaryňyzy tabşyrmak üçin bilimli işgärler.
* PayPal, Western Union, T / T, L / C we ş.m. ýaly çeýe töleg usullary.
* Saýlawlaryňyz üçin dürli iberiş usullary: DHL, FedEx, UPS, TNT, deňizde, howa arkaly ...
* Ekspeditorymyzyň daşary ýurtlarda köp şahamçasy bar;FOB şertlerine esaslanyp müşderimiz üçin iň netijeli iberiş liniýasyny saýlarys.

esasy gymmaty
1. Hiliňiz barada näme aýdyp bilersiňiz?

Biziň hödürleýän ähli önümlerimiz, QC bölümimiz ýa-da üçünji tarap gözleg standarty ýa-da iberilmezden has gowy synagdan geçirilýär.Koaksial jumper kabelleri, passiw enjamlar we ş.m. ýaly harytlaryň köpüsi 100% synagdan geçirilýär.

2. Resmi sargyt goýmazdan ozal synag üçin nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Elbetde, mugt nusgalar berlip bilner.Mundan başga-da, ýerli bazary ösdürmäge kömek etmek üçin müşderilerimize bilelikde täze önümleri öndürmek üçin goldaw bermäge şatdyrys.

3. Düzeltmegi kabul edýärsiňizmi?

Hawa, müşderiniň talaplaryna laýyklykda önümleri özleşdirýäris.

4. Eltip bermek wagty näçe wagt?

Adatça aksiýalary saklaýarys, şonuň üçin eltip bermek çalt bolýar.Köp sargytlar üçin islege bagly bolar.

5. ippingük daşamagyň usullary näme?

DHL, UPS, FedEx, TNT ýaly müşderiniň gyssaglylygy üçin çeýe iberiş usullary, howa arkaly, deňiz arkaly kabul ederliklidir.

6. Logotipimizi ýa-da kompaniýamyzyň adyny önümleriňize ýa-da paketleriňize çap edip bolarmy?

Hawa, OEM hyzmaty elýeterli.

7. MOQ düzedimi?

MOQ çeýe we biz kiçi sargytlary synag buýrugy ýa-da synag synagy hökmünde kabul edýäris.