Önümler

Göz aýlaň: Hemmesi
 • RRUS 12 pin daşarky duýduryş kabeli

  RRUS 12 pin daşarky duýduryş kabeli

  Model: TEL-RRUS12pin

  Düşündiriş:RRUS 12 pin daşarky duýduryş kabeli

  12 pin daşarky duýduryş kabeli doňuz guýrugynyň reňkleri

  Ak reňkli çal / ak gyzyl / gök

   

 • Univershliumumy Snap-in Hanger 2-1 / 4 ''

  Univershliumumy Snap-in Hanger 2-1 / 4 ''

  · 1. Apparat zerurlygy bolmazdan kabel birikdirilmegine rugsat berýär · 2. ghli gasynlanan kabellerde ýa-da EPDM rezin goýmak üçin ulanmak üçin · 3. Material: SS304 · 4. Gurluşyň elini kesmezligi üçin ähli gyralary tekiz.Düşündiriş Kabel ululygy UOM TEL-US12 alhliumumy Snap-in 1/2 '' koaks bloklary üçin 16-17mm 10 TEL-US58 Univershliumumy Snap-in 5/8 '' koaks bloklary 10 TEL-US78 Universal 22-23mm Kit “TEL-US114 Universal Snap-in” 1-1 / 4 üçin 7 / 8'coax bloklary 27-29mm bloklary üçin gysga ...
 • Iýmitlendiriji gysgyç 78 '' 3 deşik

  Iýmitlendiriji gysgyç 78 '' 3 deşik

  Tehniki aýratynlyklar Önümiň görnüşi 7/8 '' kabel üçin, 3 deşik Hanger görnüşi leeke görnüşli kabel görnüşli iýmitlendiriji kabel ölçegi 7/8 dýuým deşikler / işleýär 3 deşik : Burç adapteri 1pc sapak 2pc Boltlar we hozlar 2 set Plastiki eýerler ...
 • Telsto Kabel Fiksirleme Klipi, Iýmitlendiriji gysgyç Optiki kabel 2 5-7mm rezin bilen Kabel 14.0-17.0mm rezin bilen

  Telsto Kabel Fiksirleme Klipi, Iýmitlendiriji gysgyç Optiki kabel 2 5-7mm rezin bilen Kabel 14.0-17.0mm rezin bilen

  RF koaksial kabel we öýjük diňiniň ýerleri.Öýjük diňinde ýa-da simsiz öýjükli saýtlarda çalt we aňsat gurnama bolup biler.Bizde iýmitlendiriji gysgyçlaryň köp görnüşi bar, şol sanda görnüşi, ýeke deşik görnüşi, goşa deşik görnüşi, zynjyr görnüşi, optiki süýümli labyr gysgyç görnüşi, bokurdak halkasy görnüşi, şlang gysgyç görnüşi we şöhlelenýän kabel asma görnüşi.“Telsto Telecom Feeder Clamp” ýokary hilli 304 poslamaýan polatdan we polipropilenden we ABS we EPDM rezin grommetden ýasaldy.Şeýle hem iýmitlendiriji gysgyjymyz SGS synag hasabatyndan geçdi ...
 • Telekommunikasiýa üçin Telsto sowuk gysgyç turbalary

  Telekommunikasiýa üçin Telsto sowuk gysgyç turbalary

  Telsto EPDM Sowuk gysyş turbalary zawod giňeldilip, aýrylyp bilinýän ýadroga ýygnalýan açyk, turba rezin ýeňlerdir.Bu uzaldylan ýagdaýda meýdan gurnamak üçin üpjün edilýär.Theadro, turbanyň gysylmagyna we suw geçirmeýän möhür emele getirmegine mümkinçilik berýän turbanyň içindäki baglanyşyk, terminal baglamak we ş.m. gurmak üçin ýerleşdirilenden soň aýrylýar.Izolýasiýa turbasy hiç hili hlorid ýa-da kükürt bolmadyk EPDM kauçukdan ýasalýar.Aýratynlyklary 1. Simönekeý ...
 • Agyr wezipe neýlon kabel galstugy

  Agyr wezipe neýlon kabel galstugy

  Iki gezek gulplamak Reňkli agyr neýlon Düzülip bilinýän gulp plastik kabel galstuk sim öndürijisi Zip gaýyşlary daňýar: 1.Materiýa: Uyl tarapyndan tassyklanan neýlon 66,94V-2 we ýaş aňsat däl.2. Ulanylyşy: goşa gulplama, güýçli goldaw kuwwaty 3. Ölçegi: 60mm- 1300mm 4. Reňk bar: ak, gara, goňur, mämişi, ýaşyl, gyrmyzy, gara, gyzyl, sary, gök, çal gaplama: 1. Her element köpçülikleýin paket ýa-da gülli paket bolar 2. Içki guty ýa-da reňk gutusy 3. Adaty kartony eksport ediň 4. Paletleriň iberilmegi ...
 • Telsto kabel galstuk polat

  Telsto kabel galstuk polat

  Telsto top gulplaýan polat kabel galstugy, ýokary hilli polat materialdan ýasalan iň meşhur görnüş bolup, ýylylyga garşy, eroziýa garşy göreşmek, gowy izolýasiýa etmek, ýangyna garşy we ýaşyna laýyk däl ýaly häsiýetlere eýe.Small Ownuk gurşunlarda ýa-da zatlarda ulanmak üçin amatly ● Gurluşy: Öz-özüňi gulplamak, çalt we aňsat gurnamak üçin top göteriji mehanizm, ýa sirkelik kislotasyna, aşgar kislotasyna, sifur kislotasyna we ş.m. ● 370mm Uzynlygy - 4,6 mm Giň ● Material: Poslamaýan polat 304, 201, ...
 • Hanger 4 deşik salyň 1/2 1-5 1-5 / 8 ″ Hanger

  Hanger 4 deşik salyň 1/2 1-5 1-5 / 8 ″ Hanger

  1/2 ″ koaksial kabelleri goldamak üçin 1-5 / 8 ″ gysga asgyçlar ýa-da 1-5 / 8 ″ koaks bloklary bilen ulanylýar.Önümiň aýratynlyklary: »UV çydamly EPDM kauçukdan ýasaldy» Agyr iş gurluşy »Örän şertlerde çydamly» 4 deşik 1/2 ″ koaks »Içerki enjamlar“ Snap-In Hanger ”,“ Coax Blok ”ýa-da“ Snap Blok ”10 paketli salgylanma bukjasy:
 • Kauçuk Grommet

  Kauçuk Grommet

  Telsto kauçuk ýassyk, islendik programmada köpugurlylygy üpjün edýär, bir ýassyga köp sanly kabel ululyklaryny gurmaga mümkinçilik berýär, material we gurnama çykdajylaryny azaldýar.Bu ýassyklar UV çydamly EPDM kauçukdan gurlup, aşa temperaturada we daşky gurşawyň agyr şertlerinde dogry işlemäge mümkinçilik berýär.Barrel ýassyklar süýüm, kuwwat, elliptik we koaksial kabel talaplaryna önümçilik isleglerini kanagatlandyrmak üçin birnäçe ululykda bar.Üýtgeşik dizaýn kuşini ...
 • Telsto kabel giriş paneli

  Telsto kabel giriş paneli

  Telsto Alýuminiý Iýmit-Giriş Panelleri köp sanly ylgaw binasyna we gaçybatalgalara girmäge mümkinçilik berýär.Giriş paneli giriş nokadyndaky koaksany goldaýar we binanyň çyglylygynyň öňüni alýar.“Feed-thru” giriş panellerinde 4 ”ýa-da 5” açyk gurnamalary kabul etmek üçin 4 ”ýa-da 5” açyklyk bar.Içki we daşarky diwar gurnama programmalarynda ulanylyp bilner.Her bir giriş giriş panelinde # 14 poslamaýan polat nurbatlar, ýuwujy ýuwujylar, plastmassa labyrlar we giriş portunyň gapaklary bar.Iýmit-giriş giriş panelleri ...
 • Univershliumumy barrel ýassygy EPDM rezin grommet

  Univershliumumy barrel ýassygy EPDM rezin grommet

  Telsto kauçuk ýassyk, islendik programmada köpugurlylygy üpjün edýär, bir ýassyga köp sanly kabel ululyklaryny gurmaga mümkinçilik berýär, material we gurnama çykdajylaryny azaldýar.Bu ýassyklar UV çydamly EPDM kauçukdan gurlup, aşa temperaturada we daşky gurşawyň agyr şertlerinde dogry işlemäge mümkinçilik berýär.Barrel ýassyklar süýüm, kuwwat, elliptik we koaksial kabel talaplaryna önümçilik isleglerini kanagatlandyrmak üçin birnäçe ululykda bar.Üýtgeşik dizaýn ...
 • DIN 7/16 SERIES 1-5 / 8 ″ iýmitlendiriji kabeli üçin RF COAXIAL CONNECTORS

  DIN 7/16 SERIES 1-5 / 8 ″ iýmitlendiriji kabeli üçin RF COAXIAL CONNECTORS

  1. Häsiýetli impedans: 50Ω 2. quygylyk aralygy: 0-4 GGs 3. Aragatnaşyk garşylygy Içki geçiriji: ≤10 mΩ Daş geçiriji: ≤4mΩ 4. izolýasiýa garşylygy ≥5000MΩ 5. Dielektrik çydamlylygy1.306.6. Çydamlylygy 500 sikl Sargyt gollanmasy 1. Sorag-hünär sitatasy.2. Bahasyny, gurşun wagtyny, çeper eserleri, töleg möhletini we ş.m. tassyklaň 3. Telsto satuwy Proforma fakturasyny erkinlik möhüri bilen iberýär.4. Müşderi goýum üçin töleg töleýär we bize bank kwitansiýasyny iberýär.5. Başlangyç önümçilik tapgyry - habar beriň ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/27