Habarlar

 • Poslamaýan polatdan ýasalan kabel baglanyşyklary: Köpugurly we ygtybarly berkidiji çözgütler

  Poslamaýan polatdan ýasalan kabel baglanyşyklary: Köpugurly we ygtybarly berkidiji çözgütler

  Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyr galstuklary ýa-da demir zolakly galstuklar hökmünde giňden tanalýan poslamaýan polat kabel baglanyşyklary, aýratyn berkligi we köp taraplylygy sebäpli dürli pudaklarda möhüm seçime öwrüldi.Aýry-aýry aýratynlyklary we giň gerimli programmalary bilen poslamaýan polat kabel baglanyşyklary ...
  Koprak oka
 • Kauçuk grommet: Dürli programmalarda köp görnüşli we zerur

  Kauçuk grommet: Dürli programmalarda köp görnüşli we zerur

  Kauçuk grommets, dürli pudaklarda we amalyýetlerde ulanylýan ownuk, ýöne möhüm komponentler.Bu ýönekeý, ýöne täsirli bölekler dürli enjamlaryň, tehnikalaryň we enjamlaryň goragynda, guralyşynda we işleýşinde möhüm rol oýnaýar.Bu makalada int ...
  Koprak oka
 • Häzirki aragatnaşyk pudagy

  Häzirki aragatnaşyk pudagy

  Aragatnaşyk pudagy soňky ýyllarda tehnologiýanyň ösmegi we sarp edijileriň islegleriniň üýtgemegi bilen düýpli özgerişleri başdan geçirdi.Tehnologiki ösüşler: Aragatnaşyk pudagynyň ewolýusiýasynyň esasy hereketlendiriji güýçlerinden biri te ...
  Koprak oka
 • Sowuk gysyş turbalaryna we olaryň ulanylyşyna düşünmek

  Sowuk gysyş turbalaryna we olaryň ulanylyşyna düşünmek

  Tehnologiki täzelikleriň ädimi adam durmuşynyň ähli ugurlaryna, şol sanda material in engineeringenerçiligine aralaşýar.Soňky ýyllarda barha köp ünsi çeken önümleriň biri sowuk gysyş turbasydyr.Telekommunikasiýa we elektrik pudagynda aýrylmaz gural hökmünde ýüze çykýan ...
  Koprak oka
 • Telekommunikasiýa ulgamlarynda iýmitlendiriji kabelleriň roly barada düşünje

  Telekommunikasiýa ulgamlarynda iýmitlendiriji kabelleriň roly barada düşünje

  Giriş : Iýmitlendiriji kabeller dünýädäki häzirki zaman telekommunikasiýa ulgamlarynda ajaýyp aýrylmaz rol oýnaýar.Bular, esasanam ýaýlym ulgamynyň relý stansiýalarynda signal ibermegiň netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin döredilen ýöriteleşdirilen kabellerdir.Zyýanlaryň düýp manysy ...
  Koprak oka
 • Iýmitlendiriji gysgyç: Kabel dolandyryşy üçin ygtybarly çözgüt

  Iýmitlendiriji gysgyç: Kabel dolandyryşy üçin ygtybarly çözgüt

  Iýmitlendiriji gysgyçlar kabel dolandyryş ulgamlarynda möhüm komponent bolup, geçiriji kabelleri goldamak we berkitmek üçin ygtybarly we ygtybarly çözgüt üpjün edýär.Dürli howa şertlerine we mehaniki streslere garşy durmak üçin döredilen iýmitlendiriji gysgyçlar netijeli we guramaçylykly gurnamany üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Geljegi gujaklamak: 2023-nji ýylda telekommunikasiýa pudagynda esasy ösüşlere garaşmak

  Geljegi gujaklamak: 2023-nji ýylda telekommunikasiýa pudagynda esasy ösüşlere garaşmak

  Telekommunikasiýa pudagy yzygiderli ösýär we 2023-nji ýylda turbageçirijide eýýäm käbir täze ösüşler bolup geçýär. Iň möhüm üýtgeşmeleriň biri 6G tehnologiýasyna geçmekdir.5G henizem dünýä derejesinde ýaýbaňlandyrylýarka, hünärmenler munuň alynjakdygyny çaklaýarlar ...
  Koprak oka
 • Birikdiriji önümçilik zawodymyzyň ajaýyplygyny ýüze çykarmak

  Birikdiriji önümçilik zawodymyzyň ajaýyplygyny ýüze çykarmak

  Telsto zawody iň häzirki zaman enjamlary we takyklygy we takyklygy bilen birleşdirijileri öndürmegimizi üpjün edýän gurallar bilen enjamlaşdyrylandyr.Önümçilik işimiz, öndürýän her bir birikdirijimiziň senagat standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çärelerini öz içine alýar.Üýtgeşik aýratynlyklaryň biri ...
  Koprak oka
 • Telokary ýygylykly programmalar üçin Telsto-nyň RF birikdirijileri

  Telokary ýygylykly programmalar üçin Telsto-nyň RF birikdirijileri

  Telsto Radio ýygylygy (RF) birleşdirijileri, ýokary ýygylykly signallary talap edýän elektron programmalarynda ulanylýan möhüm komponentlerdir.Iki koaksial kabeliň arasynda ygtybarly elektrik birikmesini hödürleýärler we köp sanly programmada signallary netijeli geçirmäge mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Telsto äpet simsiz telekommunikasiýa ösüş pudagyny agdardy

  Telsto äpet simsiz telekommunikasiýa ösüş pudagyny agdardy

  Simsiz telekommunikasiýa ösüş pudagyny on ýyldan gowrak wagt bäri dolandyrýan köp sanly at, Senagaty üýtgedip bilmedi we oňa zerur abatlaýyş işini berip bilmedi.El bilen öndürilen önümler ömrüň pesligi bilen ýerine ýetirilişine çekildi we köplenç täzeden ...
  Koprak oka
 • Suw geçirmeýän oýny rewolýusiýa etmek üçin Telsto Gel möhüriniň ýapylmagy

  Suw geçirmeýän oýny rewolýusiýa etmek üçin Telsto Gel möhüriniň ýapylmagy

  Obeer togalagynyň telekommunikasiýa pudagynyň tehnikleri köpden bäri işlerini dowam etdirmek üçin “Gel Seal Closure” önümini gözleýärler.Has az bahaly, güýçli ýelim, t-den näçe kiçi bolup biljekdigine garamazdan islendik daşary bölejigi diýen ýaly bloklaýar ...
  Koprak oka
 • Telsto-nyň iýmitlendiriji kabeli gysgyç |Telekom infrastrukturany täzelemek üçin şu ýerde

  Telsto-nyň iýmitlendiriji kabeli gysgyç |Telekom infrastrukturany täzelemek üçin şu ýerde

  Telsto ýakynda dünýädäki telekommunikasiýa pudagynda giňden ýaýran “Feeder Cable Clamps” liniýasyny işe girizdi.Döwrebap gural aşa güýçliligi, hili gurmak we gutarmagy bilen tanalýar.Telsto tarapyndan öndürilen iýmitlendiriji kabel gysgyçlary meşhur b ...
  Koprak oka