Kepillik

Çäklendirilen önüm kepilligi

Bu çäklendirilen önüm kepilligi, Telsto markasy bilen satylan ähli önümleri öz içine alýar.Telsto önümleriniň hemmesi, şol sanda ähli Telsto önümlerinde ulanylýan bölekler, neşir edilen spesifikasiýalarymyza laýyk geljekdigini we Telsto-dan hasap-faktura berlen senesinden iki ýyl möhletde kemçiliklerden azat bolmagyny kepillendirýär.Diňe Telsto önüm gollanmasynda, ulanyjy gollanmasynda ýa-da başga bir önüm resminamasynda başga bir döwür kesgitlenen ýagdaýynda kadadan çykmalar bolar.

Bu kepillik, saýtda gurulmazdan ozal açylan we zeper ýeten ýa-da kemçilikli önüme degişli bolmadyk önümlere degişli däldir: (1) nädogry gurnama, awariýa.ýeňip bolmajak, nädogry ulanmak, hyýanatçylykly ulanmak, hapalanmak, ýaramaz fiziki ýa-da iş gurşawy, nädogry ýa-da nädogry tehniki hyzmat ýa-da kalibrleme ýa-da Telsto däl başga bir näsazlyk;(2) Telsto Önümleri üçin niýetlenen görkezmelerde we maglumatlar sahypalarynda görkezilen ulanyş parametrlerinden we şertlerinden daşgary işlemek arkaly;(3) Telsto tarapyndan üpjün edilmedik materiallar bilen;(4) Telsto ýa-da Telsto ygtyýarly hyzmat üpjün edijisinden başga kimdir biri üýtgetmek ýa-da hyzmat etmek arkaly.

Programma üpjünçiligi

Islendik Telsto önüminde bar we Telsto bilen kesgitlenen islendik enjam bilen dogry gurnalan programma üpjünçiligi, Telsto-dan hasap-faktura berlen gününden başlap iki ýyl kepillik bar, aýratyn ygtyýarnama şertnamasynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa we Telsto-nyň çap edilen spesifikasiýalaryna laýyklykda işlemegi kepillendirýär we aşakda görkezilen üçünji tarap önümleriniň çäklendirmelerine degişlidir.

Gorag serişdeleri

Telsto-nyň ýeke-täk we aýratyn borjy, bu kepillik boýunça alyjynyň aýratyn serişdesi Telsto-da haýsydyr bir kemçilikli Telsto önümini abatlamak ýa-da çalyşmak.Telsto, bu bejeriş usullarynyň haýsysynyň alyja berjekdigi barada öz ygtyýaryny saklar.Sahypadaky kepillik hyzmaty ýapylmaýar we ýerdäki kepillik hyzmaty başlamazdan ozal Telsto tarapyndan ýazmaça rugsat berilmedik bolsa, alyjynyň hasabyna bolar.

Satyn alyjy, Telsto önümleri bilen baglanyşykly islendik heläkçiligi ýa-da hadysany öwrenenden soň 30 iş gününiň dowamynda Telsto habar bermeli.

Telsto, Telsto önümlerini ýerinde barlamak ýa-da önümiň yzyna gaýtarylmagy üçin iberiş görkezmeleri bermek hukugyny saklaýar.Telsto tarapyndan kemçiligiň şu kepillik bilen örtülendigini tassyklamak üçin abatlanan ýa-da çalşylan önüm, ulanylýan döwrüň galan bölegine asyl iki ýyllyk kepillik bilen ýapylýar.

Kadadan çykmalar

Ulanylmazdan ozal, alyjy Telsto önüminiň niýetlenen maksadyna laýyklygyny kesgitlär we şonuň bilen baglanyşykly ähli töwekgelçiligi we jogapkärçiligi öz üstüne alar.Bu kepillik, nädogry ulanmak, äsgermezlik etmek, nädogry saklamak we işlemek, gurnamak, tötänleýin zeper ýeten ýa-da Telsto-dan başga adamlar ýa-da Telsto tarapyndan ygtyýarly adamlar tarapyndan üýtgedilen islendik Telsto önümlerine degişli däldir.Üçünji tarap önümleri bu kepillik bilen üpjün edilmeýär.

Gabat gelmeýän önümler Telsto-a gaýtarylmaly däldir:
(i) Haryt ulanylmaýar.
(ii) Önüm asyl gaplamasynda berilýär.
(iii) Önüm “Telsto” -nyň “Return Material Authorizaton” bilen bilelikde.

Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi

Hiç bir ýagdaýda Telsto alyjy ýa-da üçünji taraplar üçin haýsydyr bir sebäbe görä ýüze çykýan kapitalyň, ulanylyşyň, önümçiligiň ýa-da girdejiniň çäklendirilmezden, aýratyn, jeza beriji, netijeli ýa-da gytaklaýyn zyýan ýa-da zyýan üçin jogapkärçilik çekmez. Telsto şeýle zeper ýetmeginiň ýa-da zeper ýetmeginiň ähtimallygy barada maslahat berlen ýagdaýynda.

Bu kepillikde aç-açan görkezilenlerden başga, Telsto hiç hili kepillik ýa-da şert bermeýär, aç-açan ýa-da göz öňünde tutulmaýar.belli bir maksat üçin söwda we fitnes kepilliklerini göz öňünde tutýar.Telsto bu kepillikde görkezilmedik ähli kepilliklerden we şertlerden boýun gaçyrýar.