Adaty deňiz gaplamasy

* 5 gatly gasynlanan standart eksport kartony.
* Kartonlara kemerleri berkidiň.
* Filmler bilen örtüň.
* Adaty palet geýiň.
* Berkidiji guşakly we gorag burçly paletler.
* Şahsyýeti kesgitlemek üçin paletlere bellikler goýuň.