RF Coaxial N erkekden N aýal sag burç adapter birleşdirijisi


 • Gelip çykan ýeri:Şanhaý, Hytaý (materik)
 • Marka ady:Telsto
 • Model belgisi:TEL-NM.NFA-AT
 • Görnüşi:N birleşdiriji
 • Arza: RF
 • Baglaýjy:N Erkek, N Aýal sag burç
 • Düşündiriş

  Aýratynlyklary

  Önüm goldawy

  Telsto RF birleşdirijisi, DC-3 GHz iş ýygylygy diapazony, ajaýyp VSWR öndürijiligi we pes passiw intermodulýasiýasy bilen ýokary öndürijilikli radio birleşdirijidir.Bu görnüşli birleşdiriji öýjükli esasy stansiýalar, paýlanan antenna ulgamlary (DAS) we öýjükli programmalar üçin örän amatly, sebäbi bu programmalar signal geçirişiniň hilini we durnuklylygyny üpjün etmek üçin ýokary ýygylykly we ýokary öndürijilikli birikdirijileri talap edýär.

  Şol bir wagtyň özünde, koaksial adapter hem örän amaly radio guralydyr.Ulanyjylar dürli amaly talaplara uýgunlaşmak üçin radio enjamlarynyň konfigurasiýasyny we birikdiriş tertibini çeýe sazlap biler ýaly, ýatyrylan kabeliň jynsyny ýa-da birleşdiriji görnüşini çalt üýtgedip biler.Laboratoriýada, önümçilik liniýasynda ýa-da amaly taýdan tapawudy ýok, koaksial adapter gaty möhüm guraldyr.Birikdiriş prosesini ep-esli aňsatlaşdyryp, iş netijeliligini ýokarlandyryp, radio enjamlarynyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin nädogry işlemek we birikme ýalňyşlyklaryny azaltmak mümkin.

  TEL-NM.NFA-AT1

  Telsto RF Coaxial N erkekden N aýal sag burçly adapter birleşdiriji dizaýny, 50 Ohm impedansly.RF adapter aýratynlyklaryny takyklamak üçin öndürilýär we iň ýokary VSWR 1,15: 1 bolýar.

  Saýlawlaryňyz üçin 4.3-10 görnüş

  Haryt Düşündiriş Bölüm No.
  RF Adapter 4.3-10 Din aýal adapter TEL-4310F.DINF-AT
  4.3-10 Aýal-erkek erkek adapteri TEL-4310F.DINM-AT
  4.3-10 Erkekden Din Zenan Adapteri TEL-4310M.DINF-AT
  4.3-10 Erkekden Din Erkek Adapteri TEL-4310M.DINM-AT

  Baglanyşykly

  Önümiň jikme-jik çyzgysy08
  Önümiň jikme-jik çyzgysy09
  Önümiň jikme-jik çyzgysy07
  Önümiň jikme-jik çyzgysy10

 • Öňki:
 • Indiki:

 • TEL-NM.NFA-AT5

  Model:TEL-NM.NFA-AT

  Düşündiriş

  N Erkekden N Aýal sag burç adapteri

  Material we örtük
  Merkez bilen aragatnaşyk Bürünç / Kümüş örtük
  Izolýator PTFE
  Beden we daşarky geçiriji Bürünç / garyndy üçburçluk bilen örtülendir
  Gasket Silikon kauçuk
  Elektrik aýratynlyklary
  Aýratynlyklaryň impedansy 50 Ohm
  Quygylyk aralygy DC ~ 3 GHz
  Zolýasiýa garşylygy ≥5000MΩ
  Dielektrik güýji 002500 V rms
  Merkez kontakt garşylygy .01.0 mΩ
  Daşarky kontakt garşylygy ≤0,25 mΩ
  Goýmak ýitgisi ≤0.1dB@3GHz
  VSWR ≤1.1@-3.0GHz
  Temperatura diapazony -40 ~ 85 ℃
  PIM dBc (2 × 20W) ≤-160 dBc (2 × 20W)
  Suw geçirmeýän IP67

  Gurnama görkezmeleri N ýa-da 7/16 ýa-da 4310 1/2 ″ super çeýe kabel

  Baglaýjynyň gurluşy: (1-nji surat)
  A. öň hoz
  B. arka hozy
  C. gap

  Gurnama görkezmeleri001

  Zolak ölçegleri diagrammada görkezilişi ýaly (2-nji surat), kesilende üns berilmelidir:
  1. Içki geçirijiniň ahyrky ýüzüni gysmaly.
  2. Kabeliň ahyrky ýüzündäki mis şkalasy we gabyk ýaly hapalary aýyryň.

  Gurnama görkezmeleri002

  Möhürleýiş bölegini ýygnamak: Möhürleýji bölegini diagrammada görkezilişi ýaly kabeliň daşky geçirijisi boýunça nurbatlaň (3-nji surat).

  Gurnama görkezmeleri003

  Yzky hozy ýygnamak (3-nji surat).

  Gurnama görkezmeleri004

  Öň we arka hozy diagrammada görkezilişi ýaly nurbat bilen birleşdiriň (5-nji surat)
  1. Burawlamazdan ozal, halka ýüzüne çalgy ýagyny çalyň.
  2. Yzky hozy we kabeli hereketsiz saklaň, esasy gabyk korpusynyň arka gabygynyň üstünde nurbat.Maýmyn wilkasyny ulanyp, yzky gabyk göwresiniň esasy gabygyny gysyň.Gurnamak tamamlandy.

  Gurnama görkezmeleri005

  Kompaniýamyzyň birnäçe artykmaçlygy bar

  1. standardokary standart hilimiz bizi bazarda tapawutlandyrýar.Müşderilere diňe bir ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermek bilen çäklenmän, elmydama iň oňat hilli önümleri we hyzmatlary hödürlemegimizi üpjün etmek üçin üznüksiz optimizasiýa we innowasiýa arkaly hil ülňülerini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

  2. Biziň bahamyz iň bäsdeşlikdir.Competitiveokary bäsdeşlik bazarynda bahanyň gaty möhüm meseledigine düşünýäris.Şol sebäpli, baha artykmaçlygymyzy saklamaga, müşderilere elýeterli çözgütler bermäge we müşderilere has ýokary çykdajy gazanmaga kömek edýäris.

  3. Iň oňatlaşdyrylan telekommunikasiýa çözgütlerini hödürleýäris.Müşderileriň isleglerine we talaplaryna çuňňur düşünýäris we aýratyn zerurlyklaryna we býudjetlerine görä iň oňat çözgütler bilen üpjün edýäris.Biziň maksadymyz, müşderileriň özleri üçin iň oňat çözgüt tapmagyny we işini has netijeli we üstünlikli etmegini üpjün etmek.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň